نشست رئیس کمیته ملی المپیک با مدیران روابط عمومی فدراسیون‌ها؛

دکتر صالحی امیری: وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون ها از یک خانواده هستند

رییس کمیته ملی المپیک گفت: وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون ها از یک خانواده هستند و در این مدت تلاش کردیم با اتحاد و هم‌افزایی مقدمات موفقیت ورزش کشور را فراهم کنیم. 

به گزارش روابط عمومی، این نشست با حضور دکتر صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک و مدیران روابط عمومی فدراسیونهای ورزشی در سالن استاد فارسی برگزار شد.
دکتر صالحی امیری در این نشست اظهار داشت: سال ۱۴۰۰ را باید سال جهش روابط عمومی های ورزشی دانست. روابط عمومی ها نباید هویت بخشی خود را فراموش کنند، چون آنها کانون هویت بخشی فدراسیون ها هستند.

وی افزود: روابط عمومی ها باید حلقه رابط بین فدراسیون مربوطه و جامعه باشد و نباید به هیچ گونه مداخله و نگرش سیاسی داشته باشند. باید همه تلاش کنیم که ورزش به دور از هرگونه مناقشه سیاسی باشد. 

رییس کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: فدراسیون هایی که درخصوص تاریخ شفاهی هنوز اقدامی انجام نداده اند باید سریعتر مقدمات این کار را فراهم کنند. درنظر داریم که در سال جدید سه میلیارد برای پروژه تاریخ شفاهی هزینه کنیم.
بودجه ای برای فدراسیون ها درنظر گرفتیم که درخصوص پروژه تاریخ شفاهی کار کنند.


صالحی امیری تصریح کرد: روابط عمومی ها بازوی توانمند کمیته ملی المپیک هستند. نگاه کمیته ملی المپیک به روابط عمومی ها تبلیغاتی نیست. هرچه قدر روابط عمومی قوی باشد قطعا نفع را فدراسیون مربوطه و درکل خانواده ورزش می‌بیند. 

وی گفت: وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون ها از یک خانواده هستند و در این مدت تلاش کردیم با اتحاد و هم‌افزایی مقدمات موفقیت ورزش کشور را فراهم کنیم.