مهدی منیری

مسئول کمیته انتظامات موتورسواری

منصور رسولی

مسئول کمیته انتظامات اتومبیلرانی

کریم ناظری

مسئول کمیته پیشکسوتان

ژوبین قرائی

مسئول کمیته اسلالوم

سیامک امیرخیزی

مسئول کمیته اندرو

پژمان هاشم زاده

مسئول کمیته ایمنی

محمد امین مراد

مسئول کمیته آرسی (رادیو کنترلی)

مازیار مددی

مسئول کمیته تورینگ و سافاری

سیدمصطفی حدادی

کمیته جانبازان و معلولین

خسرو مخزنی

مسئول کمیته داوران

پرهام زربافی

مسئول کمیته درگ

محمد فراهانی

مسئول کمیته دریفت

علی رضا طباطبایی

مسئول کمیته ریس

سهند دلداده

مسئول کمیته سوپربایک

صفا احمدی

مسئول کمیته کلاسیک

احمد بهاری

کمیته هماهنگی استان ها

پدرام حقیقی

مسئول کمیته همگانی