خراسان شمالی

رییس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان شمالی: بعد از ۱۵ سال سه مقام برای خراسان شمالی به دست آوردیم

فرزاد احمدی: با کمک رییس فدراسیون قدم‌های بهتری در استان برمی‌داریم