طی حکمی از سوی مازیار ناظمی؛

پدرام حقیقی به عنوان مسئول کمیته همگانی فدراسیون منصوب شد

با حکم مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی پدرام حقیقی به عنوان سرپرست کمیته همگانی منصوب و معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، با حکم مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی پدرام حقیقی به عنوان سرپرست کمیته همگانی منصوب و معرفی شد.

در بخشی از این حکم آمده است:
جناب آقای پدرام حقیقی
نظر به شایستگی و توانایی های علمی و تجربی جنابعالی، به استناد بند ۶ ماده ۱۱ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتور جمهوری اسلامی ایران شما را به مدت یکسال بعنوان سرپرست کمیته همگانی منصوب می نماییم.